Služby pro realitní investory

Řízení investic, projektové řízeni a development

Naše společnost FESTCRAFT působí na českém trhu již od roku 2009 a navazuje na dlouholetou praxi ve stavebnictví. Zabýváme se výstavbou bytových domů, rodinných domů, obchodních a administrativních prostor, realitní činnosti. Nově jsme také rozšířili služby naše společností o PORADENSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A KOMPLETNÍ ŘÍZENÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ SOUKROMÝCH INVESTORŮ.

Naším cílem je vytvářet plochy pro bydlení a podnikání, efektivně provádět poradenskou činnost ve stavebnictví s maximální snahou vyhovět představám a přáním našich potenciálních zákazníků.

Nabízíme kompletní servis pro investory ve stavebnictví. Zajišťujeme pro své klienty vyhledávání příležitostí pro investice, vyhodnocujeme rizika, provádíme realizace díla, prodej nemovitostí.

Veškeré úkony provádíme v zájmu investora.

Dle požadavku investora můžeme spolupracovat na realizaci projektu na pozemku investora nebo na vyhledávání příležitostí pro realizace projektu, sestavit a kontrolovat podnikatelský plán, zajistit projektovou přípravu, povolení na výstavbu, jednaní s dotčenými úřady, spolupracovat při výstavbě, prodávat nebo pronajímat nemovitostí.

Kompletní servis pro investora

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

 1. Poradenství při vyberu projektu (např. koupi pozemku vhodného pro výstavbu, činžovního domu vhodného k rekonstrukci nebo objektu nemovitosti k demolici následně vhodného pro novou výstavbu)
 2. Ověření uvažovaného záměru stavby se schváleným územním plánem
 3. Zajištění nutných vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a účastníků řízení
 4. Zastupování stavebníka v jednání s úřady státní správy a účastníky řízení
 5. Vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 6. Kontrola projektové dokumentace, návrh opatření a úprav nedostatků
 7. Zpracování rozpočtu stavby, harmonogramu výstavby a financi
 8. Sestavení návrhu smlouvy o dílo.
 9. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
 10. Realizace výstavby

V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY

 1. Dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení
 2. Kontrola průběhu stavebních prací dle podmínek stavebního povolení a opatření dotčených orgánů, ověřené projektové dokumentace
 3. Projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem
 4. Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 5. Přejímání a kontrola zakrývaných a dokončených konstrukcí a prací, včetně předepsaných zkoušek
 6. Provádění zápisů do předávacího protokolu a stavebního deníku
 7. Zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů stavby
 8. Dohled, zda se provádí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
 9. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, ustanovení smluv
 10. Kontrola technologických postupů a dodržování technologických postupu
 11. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
 12. Kontrola rovinností, poloh a výšek
 13. Tvorba soupisů vad a nedodělků díla a dohled nad jejich odstraněním v termínu
 14. Koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby
 15. Dořešení konstrukčních detailů stavby s projektantem díla
 16. Fakturace stavebních prací
 17. Fotodokumentace v průběhu výstavby díla a zakrývaných konstrukcí.

PO DOKONČENÍ STAVBY

 1. Kontrola dokladů k odevzdání a převzetí dokončené stavby (prohlášení o shodě, revize, osvědčení, certifikáty, likvidace odpadů, náležitosti požární ochrany staveb atd.)
 2. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech a účast na kolaudačním řízení
 3. Zajištění kladného kolaudačního rozhodnutí
 4. Dohled nad odstraněním vad a nedodělků vyplývajícím z kolaudačního řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby
 5. Kontrola vyklizení staveniště
 6. Zajištění zápisu zkolaudovaného díla do katastru nemovitostí a přidělení čísla popisného
 7. Řešení případných reklamací klientů v průběhu záruční doby
 8. Prodej nebo pronájem nemovitostí, správa nemovitosti.